Polski Komitet Krajowy IUCN zaczął być formowany koło roku 1995. Formalnie został zarejestrowany przez władze IUCN 4 kwietnia 2003 r. Jego pierwszym przewodniczącym został prof. dr. hab. Ludwik Tomiałojć, a wiceprzewodniczącym dr Zbyszko Pisarski. Przez pierwsze lata funkcjonowania Komitet skupiał się przede wszystkim na koordynowaniu współpracy polskich członków IUCN z centralą oraz na wspieraniu wymiany informacji i wiedzy między organizacjami i ekspertami (np. poprzez organizację konferencji naukowych).

Obecny zarząd Polskiego KK IUCN został wybrany 12 grudnia 2016 r. Przewodniczącym jest dr Andrzej Kepel, a wiceprzewodniczącym dr Wojciech Jankowski. Komitet. wzorem komitetów krajowych z niektórych innych państw, zamierza znacząco poszerzyć swoją działalność edukacyjną, ekspercką oraz rozpocząć realizację własnych przedsięwzięć (prowadzonych wspólnie przez członków krajowych Unii, także we współpracy z innymi podmiotami).

Polski Komitet Krajowy funkcjonuje jako koalicja organizacji – członków IUCN mających siedzibę na terenie Polski. Nie ma odrębnej osobowości prawnej. W obiegu formalnym na terenie Polski korzysta z osobowości prawnej swoich członków. Od roku 2003 jest oficjalnie zgłoszony i zaakceptowany przez centralę IUCN. Zasady funkcjonowania reguluje Statut. Biuro Komitetu prowadzi PTOP „Salamandra”.

Obecnie w skład Polskiego Komitetu Krajowego IUCN wchodzą następujące podmioty (w kolejności alfabetycznej):