Regulamin Listy Ekspertów Polskiego Komitetu Krajowego IUCN

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Polskiego Komitetu Krajowego IUCN nr 3/1/17 z dnia 16.03.2017 r. i obowiązuje od dnia 25.03.2017 r.

1. Gotowość zostania ekspertem Polskiego Komitetu Krajowego IUCN (zwanego dalej „Komitetem”) może zgłosić każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od narodowości, miejsca zamieszkania oraz posiadanego tytułu i stopnia naukowego lub zawodowego (dalej zwana „Kandydatem”).

2. Gotowość, o której mowa w ust. 1, zgłasza się poprzez poprawne wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Komitetu i wysłanie go drogą elektroniczną za pośrednictwem tej strony.

3. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Ekspertem Komitetu (zwanego dalej „Ekspertem”) może zostać Kandydat, który:

a) spełnia warunki formalne, o których mowa w ust. 1,`
b) zgłosił taką gotowość w sposób określony w ust. 2,
c) wykaże, że dysponuje ponadprzeciętną wiedzą lub doświadczeniem w co najmniej jednej dziedzinie, która ma lub może mieć związek z ochroną przyrody,
d) ma nieposzlakowaną opinię dotyczącą rzetelności naukowej oraz etycznego zachowania przy sporządzaniu opinii i ekspertyz specjalistycznych,
e) został zaakceptowany jako Ekspert przez Komitet lub osoby wyznaczone przez Komitet do prowadzenia Listy Ekspertów Polskiego Komitetu Krajowego IUCN (zwanej dalej „Listą”).

5. Kandydat staje się Ekspertem Komitetu z chwilą wpisania na Listę.

6. O wpisaniu Kandydata na Listę, z zastrzeżeniem ust. 10, decyduje osoba lub osoby wyznaczone przez Komitet do prowadzenia Listy (zwane dalej „osobami prowadzącymi Listę”).

7. Osoby prowadzące Listę lub Komitet, rozpatrując wniosek o wpis, mogą:

a) zwrócić się do Kandydata lub Eksperta z prośbą o uzupełnienie brakujących informacji lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień,
b) zasięgnąć informacji i opinii o Kandydacie lub Ekspercie u innych Ekspertów wpisanych na Listę lub specjalistów z danej dziedziny.

8. W przypadku uznania, że Kandydat lub Ekspert nie spełnia lub istnieją wątpliwości dotyczące spełniania przez niego warunków, o których mowa w ust. 4, osoby prowadzące Listę przekazują sprawę do rozstrzygnięcia Komitetowi, wraz z uzasadnieniem propozycji odmowy wpisania na Listę albo wykreślenia z Listy lub swoich wątpliwości w tym zakresie.

9. Komitet w drodze uchwały może zdecydować o wpisaniu lub odmowie wpisania Kandydata na Listę lub o wykreśleniu Eksperta z Listy.

10. Decyzję o odmowie wpisania Kandydata na Listę lub o wykreśleniu Eksperta z Listy Komitet komunikuje zainteresowanej osobie, wraz z podaniem jej przyczyny.

11. Od decyzji, o której mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie.

12. Osoba, której odmówiono wpisanie na Listę lub wykreślono ją z Listy, może ponownie wysłać swoje zgłoszenie, jednak nie wcześniej niż po roku od tej decyzji.

13. Postanowienia ust. 6-12 stosuje się odpowiednio również w odniesieniu do spisu dziedzin wiedzy reprezentowanych przez danego Kandydata i Eksperta, a także ich modyfikacji, proponowanych przez Eksperta lub osoby prowadzące Listę.

14. Dane dotyczące imienia (lub imion) i nazwiska (lub nazwisk i ew. pseudonimu) Ekspertów, posiadanych przez nich tytułów i stopni naukowych oraz zawodowych, dziedziny lub dziedzin wiedzy, które reprezentują, a także opinii, ekspertyz i innych opracowań Komitetu (zwanych dalej „opracowaniami”), w tworzeniu których miały swój udział (z zastrzeżeniem ust. 18), mogą być zamieszczane w spisie publicznie dostępnym na stronie internetowej Komitetu.

15. Dane na temat ekspertów, w tym inne niż udostępniane publicznie, są przechowywane w bazie danych zarządzanej przez organizację lub inną osobę prawną, której Komitet powierzył zarządzanie tą bazą. Dane te są dostępne dla Komitetu i upoważnionych przez niego osób i służą bieżącej współpracy z Ekspertami.

16. Ekspertowi umieszczonemu na Liście przysługuje prawo dostępu do dotyczących go informacji znajdujących się w bazie, o której mowa w ust. 15, do ich aktualizacji i modyfikowania, a także do żądania ich niezwłocznego usunięcia, co skutkuje jednoczesnym wykreśleniem go z Listy.

17. Żądanie usunięcia z Listy nie wymaga ze strony Eksperta uzasadnienia i jest wiążące dla Komitetu.

18. Ekspert może zastrzec, że jego udział w tworzeniu danego opracowania jest anonimowy i pozostaje wyłącznie do wiadomości Komitetu.

19. W przypadku zmiany danych przesłanych w zgłoszeniu, Eksperci są zobowiązani do zgłoszenia potrzeby aktualizacji wpisów na Liście lub w bazie. Dotyczy to w szczególności adresu poczty elektronicznej do kontaktu z Ekspertem.

20. Przyjmuje się, że adres poczty elektronicznej zgłoszony przez Eksperta do kontaktów jest aktualny i czynny, a wszelkie komunikaty i informacje przesłane pod ten adres uważa się za dostarczone.

21. Na stronie internetowej Komitetu zamieszcza się aktualny adres do kontaktów w sprawie Listy. W razie jego braku przyjmuje się, że adresem takim jest ogólny adres biura Komitetu.

22. W przypadku merytorycznej zmiany treści Regulaminu, wszystkie osoby wpisane na Listę będą o tym powiadamiane co najmniej 7 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeśli do wejścia w życie zmiany Ekspert nie zgłosi sprzeciwu, przyjmuje się, że akceptuje Regulamin w zmienionym brzmieniu. Zgłoszenie sprzeciwu nie wymaga umotywowana i skutkuje niezwłocznym usunięciem Eksperta z Listy.

23. Fakt wpisania na Listę nie może być traktowany jako potwierdzenie przez Komitet kompetencji Eksperta czy spełnienia przez niego warunków, o których mowa w ust. 4 i nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych innych niż wymienione w niniejszym Regulaminie.

24. Zamieszczenie na Liście jest potwierdzeniem potencjalnej gotowości Eksperta do udzielenia Komitetowi merytorycznego wsparcia we wskazanych dziedzinach i specjalnościach, jednak nie stanowi wiążącego zobowiązania dla żadnej ze stron. Każdy przypadek udzielenia przez Eksperta porady, udziału w tworzeniu opracowania czy innej formy pomocy wymaga odrębnej, indywidualnej zgody i ustaleń.

25. Merytoryczne wsparcie Ekspertów jest co do zasady udzielane Komitetowi bezpłatnie, w formie pracy wolontariackiej, chyba że strony uzgodnią inaczej i zostanie to potwierdzone w pisemnej umowie.